Friday, 16 November 2012

UFO Sighting Over Fresno CA, USA (Video)

Published on 4 Nov 2012 By xxxdonutzxxx
 
"UFO | OVNI | НЛО | Fresno CA, USA | November 4, 2012 |"